พบ 10 ชุดข้อมูล

องค์กร: สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

กรองผลลัพธ์
 • พื้นที่น้ำท่วมรายวัน จากข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม 40 recent views

  เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู ปัญหาจากน้ำท่วม
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 30 มิถุนายน 2565
 • ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม 48 recent views

  เป็นข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ Active Sensor ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 23 มิถุนายน 2565
 • ข้อมูล Raw Data จุดความร้อน_23_01 200 recent views

  เป็นข้อมูลต้นทางจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลจุดความร้อน
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • พื้นที่น้ำท่วมรายปี 2560-2562 ในรูปแบบ Shapefile_22_01 242 recent views

  เป็นข้อมูลพื้นที่น้ำท่วมในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในรอบ 1 ปี จัดเก็บในรูปแบบ Shapefile ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ฟื้นฟู...
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลจุดความร้อน (Hotspot) ในรูปแบบ Excel ณ ปีปัจจุบัน_24_01 238 recent views

  เป็นข้อมูลจุดความร้อน ในประเทศไทยที่วิเคราะห์จากข้อมูลดาวเทียม ในระบบ MODIS ที่ผ่านการประมวลผลร่วมกับข้อมูลขอบเขตการปกครอง การใช้ประโยชน์ที่ดิน จัดเก็บในรูปแบบ Excel...
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลสภาพอากาศในรูปแบบ pdf, excel ณ ปีปัจจุบัน_52_01 208 recent views

  เป็นข้อมูลการตรวจวัดสภาพอากาศ ที่ผ่านการประมวลผลปรับแก้ความถูกต้อง จัดเก็บในรูปแบบ PDF,Excel ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านข้อมูลสภาพอากาศ และบริการประชาชน
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • แผนที่แสดงสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจราย 2 สัปดาห์ จากข้อมูลดาวเทียม ณ ปี... 164 recent views

  ข้อมูลการติดตามพื้นที่เพาะปลูกของพืชเศรษฐกิจ 4 ชนิด ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย จากดาวเทียม ทั่วประเทศ จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ...
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • รายงานสถานภาพทางทะเล ในรูปแบบ 1 Page_32_01 180 recent views

  ข้อมูลสรุปสถานภาพทางทะเล วิเคราะห์ข้อมูลจากระบบเรดาร์ชายฝั่ง และภาพถ่ายจากดาวเทียม จัดเก็บในรูปแบบ รูปภาพ ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านสถานภาพทางทะเล และบริการประชาชน
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลดัชนีภัยแล้ง (Drought Index) ในรูปแบบ Excel หรือ GeoTiff ณ ปีปัจจุบัน_2... 212 recent views

  เป็นข้อมูลเสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม NPP จัดเก็บในรูปแบบ Excel หรือ GeoTiff ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และบริการประชาชน
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
 • ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) ในรูปแบบ WMTS ปี 2017-2019 รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร 168 recent views

  ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการใช้ข้อมูลค่าระดับความสูงเชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP:...
  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 24 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).