ข้อมูลแผนที่ฐาน (Base map) ในรูปแบบ WMTS ปี 2017-2019 รายละเอียดจุดภาพ 2 เมตร

ภาพถ่ายดาวเทียมไทยโชตที่ผ่านกระบวนการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับแก้เชิงเรขาคณิต และการใช้ข้อมูลค่าระดับความสูงเชิงเลข (DEM : Digital Elevation Model) และจุดควบคุมภาคพื้นดิน (GCP: Ground Control Point) มาทำการปรับแก้เรียกว่า Ortho-rectification ทำให้ได้ภาพที่มีความถูกต้องสูงขึ้น ตำแหน่ง ขนาดรูปและรูปร่างของวัตถุและภูมิประเทศที่ปรากฏบนภาพมีความถูกต้องเช่นเดียวกับแผนที่ที่ใช้งานทั่วไป และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน (Fundamental Geographic Data Set: FGDS)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ไม่ยินยอม
อ้างอิง URL Catalog
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพิ่มค่า / ฝ่ายผลิตภัณฑ์ดาวเทียมเพื่มค่า
อีเมลผู้ติดต่อ vap@gistda.or.th
วัตถุประสงค์
 • ยุทธศาสตร์ชาติ
 • แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล อื่นๆ
มีการปรับปรุงทุกปีบางพื้นที่ และทุกๆ 3-4 ปี ครอบคลุมประเทศไทย
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา สทอภ.
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • GeoTiff
 • อื่นๆ
WMS, WMTS
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ติดต่อโดยตรงที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อการบริการ หรือหนังสือขอรับบริการข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
URL https://gistdaportal.gistda.or.th/imagedata/rest/services/L02_base/mo_Thailand_GISTDA_2m/ImageServer/WMTS
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้
  มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 1:25,000
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) ผลิตภัณฑ์ Level 3 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับการปรับแก้ความคลาดเคลื่น ทางตำแหน่งแบบออร์โท มีค่าความคลาดเคลื่อน RMSE ดีกว่า 6.25 เมตร ค่าความถูกต้องทางตำแหน่งของ ข้อมูลอยู่ใน มาตราส่วน 1:25,000 ตามมาตรฐาน ASPRS และ NSSDA
  เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2020-01-01
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สถิติทางการ