Skip to content

ศูนย์กลางข้อมูลเปิด (MHESI Open Data)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

พัฒนาขึ้นภายใต้แนวคิดการเป็นศูนย์กลางในการเข้าถึงข้อมูลเปิดของ อว. ที่สามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว ตลอดเวลา โดยข้อมูลที่เผยแพร่อยู่ในรูปแบบไฟล์ที่สามารถแสดงตัวอย่างของข้อมูล (Preview) การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Visualization) และเอพีไอ (API) แบบอัตโนมัติให้กับชุดข้อมูลที่เผยแพร่ได้

กลุ่มชุดข้อมูล
ข้อมูลสถิติ
หน่วยงานในสังกัด อว.