Data Catalog for MHESI

เกี่ยวกับชุดข้อมูล

ชุดข้อมูลนี้เป็นชุดข้อมูลเปิดภาครัฐของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิด ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ นำไปสู่การยกระดับการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนผ่านบริการอิเล็กทรอนิกส์ ตาม พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญในการให้หน่วยงานภาครัฐที่เป็นเจ้าของข้อมูลที่เป็น “ข้อมูลเปิดภาครัฐ” หรือ “ข้อมูลที่หน่วยงานของรัฐต้องเปิดเผยต่อสาธารณะตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถเข้าถึงและใช้ได้อย่างเสรี ไม่จำกัด Platform ไม่เสียค่าใช้จ่าย เผยแพร่ ทำซ้ำ หรือใช้ประโยชน์ได้โดยไม่จำกัดวัตถุประสงค์” นำข้อมูลมาเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป

ชุดข้อมูล

  • ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Science and Technology Databank : STDB)
  • โครงการสนับสนุนการจัดตั้งห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในโรงเรียน โดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) (SciUS Forum)

ตัวอย่างชุดข้อมูล

  • ข้อมูลนักวิจัย
  • ข้อมูลงานวิจัย
  • ข้อมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร์
  • ข้อมูลเครื่องมือห้องปฏิบัติการ