• รายการข้อมูลชุดข้อมูลรายบุคคลบุคลากร 2542 total views 88 recent views

  รายการข้อมูลชุดข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบริหาร 2028 total views 70 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 1878 total views 69 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 2198 total views 81 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 2390 total views 87 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • รายชื่อโรงเรียนสาธิตที่มีบุคลากรทำหน้าที่สอน 1950 total views 83 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิตทำหน้าที่สอน 2009 total views 76 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ที่ทำหน้าที่สอนทั้งหมด จำแนกตามชื่อโรงเรียน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิตที่ทำหน้าที่สนับสนุน 2038 total views 72 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่สนับสนุนจำแนกตามชื่อโรงเรียน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 3 มีนาคม 2567
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิต ตำแหน่งบริหาร 1678 total views 57 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 27 กรกฎาคม 2566