นักศึกษาปัจจุบันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม เทียบกับด้านอื่น ๆ

ข้อมูลสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบันที่กำลังศึกษา กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ (1 Natural sciences,mathematics and statistics 2 Information and Communication Technologies (ICTs) 3Agriculture, forestry,fisheries and veterinary และHealth ) กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ (Engineering,manufacturing and construction)

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลสถิติ
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 2
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ไม่มี
* แหล่งที่มา ฐานข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา (สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม)
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • XLS
 • อื่นๆ
API
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
URL
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) คน
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) หน่วย
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) จำนวนรวมนักศึกษาปัจจุบัน
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) ISCED ย่อมาจาก International Standard Classification of Education คือ Framework ทางสถิติสำหรับการจัดจำแนกการศึกษา เพื่อเปรียบเทียบสถิติและตัวชี้วัดทางการศึกษาในประเทศต่างๆ ซึ่งจัดมีการจำแนก สาขาวิชา
  สถิติทางการ
  สร้างโดย Gravatar yutthanavee
  สร้างในระบบเมื่อ 25 เมษายน 2566
  ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 28 พฤษภาคม 2566