• บุคลากรโรงเรียนสาธิต 2647 total views 85 recent views

    บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งหมด จำแนกตามชื่อโรงเรียน ระดับช่วงชั้นการสอน...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 13 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).