• รายการข้อมูลชุดข้อมูลรายบุคคลบุคลากร 1811 total views 158 recent views

  รายการข้อมูลชุดข้อมูลรายบุคคลบุคลากร ที่สถาบันอุดมศึกษาจัดส่งมายัง สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบริหาร 1459 total views 129 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน 1339 total views 120 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ 1586 total views 128 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาทั้งหมด 1680 total views 152 recent views

  บุคลากรสถาบันอุดมศึกษา หมายถึง บุคลากรทั้งหมดที่อยู่ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา รัฐ เอกชน และนอกสังกัด โดยในชุดข้อมูลนี้เป็นจำนวนบุคลากร สถาบันอุดมศึกษาทั้งหมดจำแนกตามชื่อสถาบัน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • รายชื่อโรงเรียนสาธิตที่มีบุคลากรทำหน้าที่สอน 1371 total views 122 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิตทำหน้าที่สอน 1416 total views 126 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรร ที่ทำหน้าที่สอนทั้งหมด จำแนกตามชื่อโรงเรียน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิตที่ทำหน้าที่สนับสนุน 1428 total views 131 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่สนับสนุนจำแนกตามชื่อโรงเรียน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 8 ธันวาคม 2566
 • บุคลากรโรงเรียนสาธิต ตำแหน่งบริหาร 1236 total views 98 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ทำหน้าที่บริหาร จำแนกตามชื่อสถาบัน ประเภทบุคลากร...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 27 กรกฎาคม 2566
 • ประเภทของบุคลากรโรงเรียนสาธิตทำหน้าที่สอน 1042 total views 93 recent views

  บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 27 กรกฎาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).