• จำนวนโรงเรียนสาธิต 2417 total views 79 recent views

  โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
  สำนักงานปลัดกระทรวง 17 เมษายน 2567
 • รายชื่อโรงเรียนสาธิต 2346 total views 114 recent views

  โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
  สำนักงานปลัดกระทรวง 17 เมษายน 2567
 • นักเรียนโรงเรียนสาธิต 2909 total views 104 recent views

  นักเรียนโรงเรียนสาธิต หมายถึง นักเรียนทุกคนที่อยู่ในโรงเรียน ทุกชั้นเรียน (ตั้งแต่ เด็กเล็ก เตรียมอนุบาล จนถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6)
  สำนักงานปลัดกระทรวง 17 เมษายน 2567
 • นักเรียนต่างชาติ 2723 total views 94 recent views

  นักเรียนต่างชาติ หมายถึง นักเรียนที่ไม่มีสัญชาติไทย
  สำนักงานปลัดกระทรวง 17 เมษายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).