• สาขาวิชาของนักศึกษาปัจจุบันในสถาบันอุดมศึกษา 2021 total views 200 recent views

  นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อคณะ ชื่อสาขาวิชา ระดับการศึกษา และ เพศ
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
 • นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นต่างชาติ 1308 total views 186 recent views

  นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลสถิติจำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
 • สถาบันอุดมศึกษา 1026 total views 123 recent views

  สถาบันอุดมศึกษา sมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 1186 total views 153 recent views

  รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
 • กลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) ของนักศึกษาปัจจุบัน 1324 total views 140 recent views

  นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนก กลุ่มสาขาวิชา 10กลุ่ม (ISCED GROUP) กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).