• นักศึกษาเข้าใหม่ ที่เป็นต่างชาติ 1509 total views 97 recent views

    นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติจำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ
    สำนักงานปลัดกระทรวง 4 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).