พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: tif

กรองผลลัพธ์
  • ข้อมูลดัชนีภัยแล้ง (Drought Index) ในรูปแบบ Excel หรือ GeoTiff ณ ปีปัจจุบัน_2... 208 recent views

    เป็นข้อมูลเสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม NPP จัดเก็บในรูปแบบ Excel หรือ GeoTiff ใช้สำหรับให้บริการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกัน แก้ไข ปัญหาภัยแล้ง และบริการประชาชน
    สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 26 สิงหาคม 2564
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).