• นักศึกษาปัจจุบัน ที่เป็นต่างชาติ 1302 total views 180 recent views

    นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ในสถาบันอุดมศึกษา เป็นข้อมูลสถิติจำแนกตาม สัญชาติ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ เพศ
    สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).