• ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ 3240 total views 93 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 11 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).