• สถาบันอุดมศึกษา 1092 total views 137 recent views

    สถาบันอุดมศึกษา sมายถึง สถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ สถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 29 กันยายน 2566
  • จำนวนโรงเรียนสาธิต 1044 total views 129 recent views

    โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
    สำนักงานปลัดกระทรวง 29 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).