• นักศึกษาปัจจุบัน 2789 total views 221 recent views

    นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึง ระดับปริญญาเอก) ทุกชั้นปี
    สำนักงานปลัดกระทรวง 3 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).