• ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ 1158 total views 164 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 27 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).