• ผู้สำเร็จการศึกษา 3122 total views 153 recent views

  ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
  สำนักงานปลัดกระทรวง 15 มิถุนายน 2567
 • ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ 3056 total views 111 recent views

  ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 15 มิถุนายน 2567
 • GRADUATES IN MATH AND SCIENCES, ICT AND ENGINEERING (จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้... 206 total views 14 recent views

  ข้อมูลสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิศวกรรม ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชา - Natural sciences,mathematics and statistics - Information and Communication...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 15 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).