• จำนวนสถาบันอุดมศึกษา 3023 total views 130 recent views

  สถาบันอุดมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
  สำนักงานปลัดกระทรวง 25 มิถุนายน 2567
 • รายชื่อโรงเรียนสาธิต 2842 total views 140 recent views

  โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
  สำนักงานปลัดกระทรวง 25 มิถุนายน 2567
 • จำนวนโรงเรียนสาธิต 2846 total views 132 recent views

  โรงเรียนสาธิต หมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำแนกตามจังหวัด และภูมิภาค
  สำนักงานปลัดกระทรวง 25 มิถุนายน 2567
 • รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา 3683 total views 205 recent views

  รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ รายชื่อสถาบันอุดมศึกษา สังกัดกระทรวงอื่น เช่น กระทรวงวัฒนธรรม ,...
  สำนักงานปลัดกระทรวง 25 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).