• นักศึกษาเข้าใหม่ 3347 total views 134 recent views

    นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
    สำนักงานปลัดกระทรวง 21 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).