• นักศึกษาเข้าใหม่ 3104 total views 95 recent views

    นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
    สำนักงานปลัดกระทรวง 22 พฤษภาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).