Data Dictionary

ฟิลด์ ชนิดข้อมูล รายละเอียด Required ตัวอย่างข้อมูล
QN_TIME_FINDWORK text
AMOUNT numeric

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ 30 กรกฎาคม ค.ศ. 2021
สร้างในระบบเมื่อ ไม่ทราบ
นามสกุลของไฟล์ CSV
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
  มาตราส่วน
  ความถูกต้องของตำแหน่ง
  วันที่เริ่มต้นสร้าง
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2564-07-29
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
  สถิติทางการ
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล