ภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม

เป็นข้อมูลจากดาวเทียมในระบบ Active Sensor ซึ่งยังไม่ผ่านกระบวนการปรับแก้ความถูกต้องของข้อมูลเชิงตำแหน่ง จัดเก็บในรูปแบบ Raw Data ใช้เป็นข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบประมวลผลพื้นที่น้ำท่วม

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
อ้างอิง URL Catalog
ชื่อผู้ติดต่อ ณัฐิวุฒิ ขำแข
อีเมลผู้ติดต่อ usd@gistda.or.th
วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา ภาพถ่ายดาวเทียม
รูปแบบการเก็บข้อมูล GeoTiff
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถสอบถามรายละเอียดการขอใช้ข้อมูลได้ที่ฝ่ายบริการข้อมูล โทรศัพท์ 02-141-4569 E-mail usd@gistda.or.th https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=2356&lang=TH
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ ไม่มี
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ไม่มี
URL https://gistda.or.th/news_view.php?n_id=2356&lang=TH
ภาษาที่ใช้
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2022-01-01
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2022-01-01
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2022-01-01
  ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
  ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2022
  การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
   ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
   วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) 2022-01-01
   ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
   ข้อมูลอ้างอิง
   สถิติทางการ