ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว (สกว.)

ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วย บทคัดย่อ (Abstract) และ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ https://elibrary.trf.or.th และเป็นชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณะได้

สกสว. เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวด้วยรูปแบบ JSON ผ่าน API Gateway ของ สกสว. ที่ https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary

การค้นหาอย่างละเอียดด้วยคำค้นหา (Keyword)

การค้นหาอย่างละเอียดสามารถทำผ่านเมธอด GET ด้วย Query Parameters ดังปรากฏด้านล่างนี้

หมายเหตุ :

 • หากไม่ใช้คำค้นหา (Keyword) ตามตัวอย่างด้านบน จะหมายถึงการเรียกชุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการตอบสนองข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณชุดข้อมูลที่ต้องตอบสนองจำนวนมาก (ประมาณ 14,300 ชุดข้อมูล)
 • สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขในครั้งเดียวกันได้ โดยคั่นระหว่างแต่ละชุดคำค้นหา (Keyword) ด้วย & เช่น https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary?PROJECTID=RDG56&ENG_TITLE=Logistics
 • คำค้นหา (Keyword) ควรเป็นคำ ๆ เดียว ห้ามเว้นวรรค

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
อ้างอิง URL Catalog
ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร (DT)
อีเมลผู้ติดต่อ webmaster@tsri.or.th
วัตถุประสงค์
 • เพื่อการให้บริการประชาชน
 • พันธกิจหน่วยงาน
หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
แหล่งที่มา https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary
รูปแบบการเก็บข้อมูล
 • Database
 • JSON
หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการวิจัย
URL https://elibrary.trf.or.th
ภาษาที่ใช้
 • ไทย
 • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-06-08
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 1993 (พ.ศ. 2536)
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ) 2021 (พ.ศ. 2564)
การจัดจำแนก (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยวัด (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  หน่วยตัวคูณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  วิธีการคำนวณ (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  มาตรฐานการจัดทำข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลสถิติ)
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ)
  ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
  ข้อมูลอ้างอิง
  สถิติทางการ