ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว (สกว.)

ชุดข้อมูลงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล้ว ประกอบด้วย บทคัดย่อ (Abstract) และ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper) โดยนักวิจัยผู้ได้รับทุนวิจัยจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งชุดข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ https://elibrary.trf.or.th และเป็นชุดข้อมูลที่อนุญาตให้เผยแพร่สู่สาธารณะได้

สกสว. เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวด้วยรูปแบบ JSON ผ่าน API Gateway ของ สกสว. ที่ https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary

การค้นหาอย่างละเอียดด้วยคำค้นหา (Keyword)

การค้นหาอย่างละเอียดสามารถทำผ่านเมธอด GET ด้วย Query Parameters ดังปรากฏด้านล่างนี้

หมายเหตุ :

  • หากไม่ใช้คำค้นหา (Keyword) ตามตัวอย่างด้านบน จะหมายถึงการเรียกชุดข้อมูลทั้งหมด ซึ่งส่งผลต่อระยะเวลาในการตอบสนองข้อมูลที่มากขึ้น เนื่องจากมีปริมาณชุดข้อมูลที่ต้องตอบสนองจำนวนมาก (ประมาณ 14,300 ชุดข้อมูล)
  • สามารถค้นหาด้วยเงื่อนไขมากกว่า 1 เงื่อนไขในครั้งเดียวกันได้ โดยคั่นระหว่างแต่ละชุดคำค้นหา (Keyword) ด้วย & เช่น https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary?PROJECTID=RDG56&ENG_TITLE=Logistics
  • คำค้นหา (Keyword) ควรเป็นคำ ๆ เดียว ห้ามเว้นวรรค

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ สำนักบริหารและพัฒนาองค์กร (DT)
* อีเมลผู้ติดต่อ [email protected]
* วัตถุประสงค์
  • เพื่อการให้บริการประชาชน
  • พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ตามเวลาจริง
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด)
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ ประเทศ
* แหล่งที่มา https://api.tsri.or.th/api/tsri/open/elibrary
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • Database
  • JSON
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล Open Data Common
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล อื่นๆ
โครงการวิจัย
URL https://elibrary.trf.or.th
ภาษาที่ใช้
  • ไทย
  • อังกฤษ
วันที่เริ่มต้นสร้าง 8 มิถุนายน 2564
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างในระบบเมื่อ 15 มิถุนายน 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 17 มิถุนายน 2564