ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ ไม่ทราบ
สร้างในระบบเมื่อ ไม่ทราบ
นามสกุลของไฟล์ tif
สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล สามารถเข้าถึงข้อมูลเสี่ยงภัยแล้งจากข้อมูลดาวเทียม NPP ได้ที่ชั้นข้อมูล DRI (Drought Risk Index)
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ 2564
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ 2564
การจัดจำแนก
  หน่วยวัด
  หน่วยตัวคูณ
  ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ ชั้นข้อมูลภาพวาดดาวเทียมดัดแก้
  มาตราส่วน 1:250,000
  ความถูกต้องของตำแหน่ง 1000 เมตร
  วันที่เริ่มต้นสร้าง 2021-01-01
  วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 2021-08-19
  วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล 2021-08-26
  สถิติทางการ
  วันที่เผยแพร่ข้อมูล 2021-08-26