• บุคลากรโรงเรียนสาธิต 2886 total views 102 recent views

    บุคลากรโรงเรียนสาธิต หมายถึง บุคลากรทุกคนของโรงเรียนในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ทั้งหมด จำแนกตามชื่อโรงเรียน ระดับช่วงชั้นการสอน...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 12 กรกฎาคม 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).