• นักศึกษาปัจจุบันที่มีความพิการ 1155 total views 121 recent views

    นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา ทุกชั้นปี ที่ศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติจำแนก ความพิการ กลุ่มสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา และ...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 30 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).