• หลักสูตรของผู้สำเร็จการศึกษา 1429 total views 168 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ หลักสูตร ระดับการศึกษา และเพศ
    สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
  • ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ 1105 total views 139 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษาต่างชาติ หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ที่ไม่มีสัญชาติไทย โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สัญชาติ ประเภทสถาบัน ชื่อสถาบัน ชื่อหลักสูตร ระดับการศึกษา...
    สำนักงานปลัดกระทรวง 23 กันยายน 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).