• นักศึกษาปัจจุบัน 2826 total views 211 recent views

    นักศึกษาปัจจุบัน หมายถึง นักศึกษารวม ทุกระดับการศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จนถึง ระดับปริญญาเอก) ทุกชั้นปี
    สำนักงานปลัดกระทรวง 5 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).