• นักศึกษาเข้าใหม่ 1674 total views 128 recent views

    นักศึกษาเข้าใหม่ หมายถึง นักศึกษาชั้นปีที่1 ที่เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ถึง ปริญญาเอก)
    สำนักงานปลัดกระทรวง 5 ธันวาคม 2566
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).