• ผู้สำเร็จการศึกษา 3156 total views 156 recent views

    ผู้สำเร็จการศึกษา หมายถึง ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยเป็นข้อมูลสถิติ จำแนกตาม สถาบัน คณะ สาขาวิชา ระดับการศึกษา และเพศ
    สำนักงานปลัดกระทรวง 18 มิถุนายน 2567
คุณสามารถเข้าถึงคลังทาง API (ให้ดู คู่มือ API).