ห้องปฏิบัติการทั่วไป

ข้อมูลห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ทั่วไปของมหาวิทยาลัยในเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

Data and Resources

Additional Info

Field Value
Purpose
Source URL http://stdb.most.go.th/lab
Version
Author นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Author Email นางสาวทิพวัลย์ เวชชการัณย์
Maintainer นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ
Maintainer Email นายวัฒนจักร พุ่มวิเศษ
Update Frequency Interval 1
Update Frequency Unit Month(s)
Data Sources ฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Source Format CSV, manual
Privacy Level 1 - Public Data
Access Group บุคคลทั่วไป, ผู้ดูแลห้อง lab, ผู้ดูแลระบบส่วนกลาง
Declassification